Loading...

Regulamin i Polityka Prywatności BEOMNI

REGULAMIN KONFERENCJI „BEOMNI”

Niniejszy Regulamin Konferencji „BEOMNI” określa zasady uczestnictwa w dalej również zwanym “Wydarzeniu” oraz rejestracji poprzez serwis Evenea  pomiędzy Setup.pl, a Uczestnikami Wydarzenia lub Podmiotami zgłaszającymi Uczestników na Wydarzenie.

ORGANIZATOR

Setup.pl Sp. z o.o

Wrocławski Park Biznesu

Bierutowska 57-59

51-317 Wrocław

(Stresemannstr. 25

10963 Berlin, Niemcy)

KRS: 0000793488

NIP: PL8952207652

REGON: 383824359

info@setup.pl

+48 660 895 126

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Wydarzenie pod nazwą „BEOMNI” odbywa się w terminie i miejscu wskazanym na stronie internetowej: www.beomni.setup.pl.
 2. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Wydarzeniu. Rejestracja uczestnictwa w Wydarzeniu jest równoznaczna z akceptacją warunków tego regulaminu.
 3. Rejestracja uczestnictwa w Wydarzeniu dokonywana jest za pośrednictwem serwisu Evenea.
 4. Przepisy niniejszego regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia Uczestnictwa w Wydarzeniu i obowiązują wszystkich Uczestników.
 5. Dostęp do regulaminu każdy Uczestnik może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez wejście w link „Regulamin” umieszczony na stronie: www.beomni.setup.pl , a także poprzez zapisanie jego wersji PDF na wybranym przez siebie nośniku w przeglądarce.

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W WYDARZENIU

 1. Wydarzenie „BEOMNI“ jest dla uczestników płatne. Warunkiem uczestnictwa jest uprzednia rejestracja i zakup biletu. Rejestracja Uczestnictwa w Wydarzeniu odbywa się poprzez prawidłowe i zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie zamówienia serwisu Evenea. Setup.pl stosuje środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji.
 2. Zakupiony Bilet nie podlega zamianie ani zwrotowi. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia bez wcześniejszego uprzedzenia. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza Biletu. W przypadku odwołania Wydarzenia konsumentom przysługuje prawo do zwrotu ceny wydrukowanej na Bilecie na odwołaną Imprezę.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych powodów, np. Siła Wyższa itp., a ponadto prawo do zmiany programu Wydarzenia pod względem prowadzących, wykładowców, czasowym, harmonogramu lub terminu Wydarzenia bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty. Organizator poinformuje niezwłocznie Uczestnika i zamawiającego o powyższych zmianach poprzez wysłanie wiadomości na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail. Prelegenci mogą występować w formie transmisji na żywo z możliwością zadawania pytań przez Uczestników.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy prawa polskiego.

Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie www.beomni.setup.pl.

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu w każdym czasie. Zmiany regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie internetowej.

Polityka prywatności

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.beomni.setup.pl jest Setup.pl Sp.z.o.o, adres siedziby: Bierutowska 57-59, 51-317 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000793488, NIP: PL8952207652, REGON: 383824359, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie: 5000, adres poczty elektronicznej: info@setup.pl dalej „Administrator”, będąca jednocześnie Usługodawcą. , miejsce wykonywania działalności: Bierutowska 57-59, 51-317 Wrocław, adres do doręczeń: Bierutowska 57-59, 51-317 Wrocław, NIP: PL8952207652, REGON: 383824359, adres poczty elektronicznej (e-mail): info@setup.pl, zwana dalej “Administratorem” lub „Setup.pl”.
 1. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
 2. Nazywany dalej “Użytkownik” może być równy osobie Uczestnika.

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA.

Administrator przetwarza dane osobowe za pośrednictwem strony www.beomni.setup.pl w przypadku:

skorzystania przez użytkownika z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jako prawnie usprawiedliwiony interes Administratora.

zapisania się przez użytkownika do Newslettera w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Dane osobowe są przetwarzane po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH.

Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych użytkownika:

 • Imię i nazwisko,
 • Data urodzenia,
 • Adres (zamieszkania),
 • Adres e-mail,
 • Numer telefonu,
 • NIP

OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Dane osobowe użytkowników przechowywane są przez Administratora:
 2. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
 3. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
 4. Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 5. Od użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 6. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.
 8. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu strony internetowej oraz organizacji Wydarzenia. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
 2. Nie sprzedajemy danych osobowych dotyczących użytkowników i klientów naszej witryny firmom trzecim. Możemy wykorzystywać gromadzone informacje o Uczestnikach w celu kontaktu z Uczestnikiem, związanego z oferowanymi produktami i usługami przez Setup.pl oraz przez podmioty powiązane, w tym niezależnych dostawców i partnerów biznesowych oraz partnerów wydarzenia BEOMNI.
 3. Przetwarzamy dane użytkownika odbywa się,  m. in. w celu wysyłania materiałów promocyjno-informacyjnych, oferowania produktów, badania rynku i opinii publicznej. Dane te pomagają nam w określeniu upodobań użytkowników, a tym samym – doskonaleniu kierowanej do nich oferty. Korzystamy ponadto z informacji o użytkownikach dla sprawniejszego organizowania promocji. Wiedząc do kogo mają one być skierowane, łatwiej definiujemy ich ostateczną formułę i kształt.
 4. Dane osobowe użytkowników są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Podstawy prawne żądania użytkownika:
  1. Dostęp do danych – art. 15 RODO
  2. Sprostowanie danych – art. 16 RODO.
  3. Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.
  4. Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.
  5. Przeniesienie danych – art. 20 RODO.
  6. Sprzeciw – art. 21 RODO
  7. Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.
 3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: info@setup.pl.
 4. W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 5. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PLIKI „COOKIES”

 1. Strona Administratora używa plików „cookies”.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.
 3. W ramach strony stosowane są rodzaje plików “cookies”: sesyjne i stałe
 4. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony).
 5. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 6. Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.
 7. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Podczas Konferencji Setup.pl może przeprowadzać sesje fotograficzne oraz filmować przebieg Konferencji dla celów dokumentacji, realizacji Konferencji, promocji, reklamy, także przez naszych partnerów. Uczestnictwo w Konferencji jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na utrwalanie, wykorzystanie i/lub rozpowszechnianie przez SETUP.PL, podmioty z nim powiązane wizerunku/głosu/wypowiedzi każdego z Uczestników we wszystkich materiałach promocyjnych i marketingowych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas Konferencji mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Konferencji lub innej przez niego zarządzanej oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych, także rozpowszechniane w tym celu za pomocą wizji bądź fonii. Uczestnik zrzeka się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie względem Organizatora z tytułu wykorzystywania ich wizerunku/głosu/wypowiedzi na potrzeby określone w niniejszym Regulaminie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.